Huishoudelijk reglement

 1. Ieder lid heeft tot plicht elke les aanwezig te zijn.
  Het niet aanwezig zijn in de les schaadt de goede gang van zaken en remt de normale vooruitgang, zowél van de leerling(e) als van de groep waartoe hij / zij behoort.
  Enkel afwezigheden ingevolge gegronde redenen (vb. ziekte, examen…) kunnen aangenomen worden.

  De lesgever houdt een aanwezigheidslijst bij. Bij herhaald niet-bijwonen van de gymlessen zal aan de betrokkene een nota gestuurd worden. Gymnasten moeten minstens 80% van de lessen aanwezig zijn om te kunnen deelnemen aan wedstrijden, het turnkamp of een gymshow. Indien men 4 lessen na elkaar afwezig is dan kan uitsluiting volgen. Uiteraard tellen gewettigde afwezigheden, zoals ziekte, niet mee.

 2. De gymnasten dienen op tijd te komen.
  Een tiental minuten vóór de start van de les aankomen in de kleedkamers maakt het mogelijk stipt op het voorziene uur klaar te staan om de training aan te vatten.
 3. De gymnasten dienen de voorgeschreven kledij te dragen
  Wij verwijzen naar ‘De uitrusting van de gymnast’.
 4. De leden zullen tijdens de lessen het gezag van de trainer erkennen.
  Dit is eveneens het geval bij wedstrijden, demonstraties en alle andere gelegenheden waarbij de leden onder toezicht staan van de leiding of leden van het bestuur. De gymasten zullen zich ordelijk en tuchtvol gedragen.
 5. Iedere gymnast moet aan alle onderdelen van de les deelnemen
  De leerling moet zijn best doen om de opgelegde oefeningen goed uit te voeren om de taak van de lesgevers onnodig te verzwaren.
 6. Niemand is in de turnlokalen toegelaten vóór er een lesgever aanwezig is.
 7. Het is streng verboden in de turnzaal te oefenen zonder de toelating én het toezicht van een lesgever.
 8. De gymnasten die daartoe worden aangeduid zijn verplicht deel te nemen aan wedstrijden, demonstraties en andere manifestaties die tot de normale activiteit van de kring behoren.
 9. Gymnasten die zich hebben opgegeven voor de deelname aan wedstrijden en zonder geldige reden (ziekte) afwezig blijven betalen het inschrijvingsgeld van de wedstrijd terug aan de club.
 10. Roken en alcoholische dranken zijn verboden.
  Dit verbod geldt zowel in de kleedkamers als in de oefenzaal. Kauwgom is eveneens niet toegelaten in de les. Frisdranken, snoep en andere eetwaren worden toegelaten na de les, mits blikjes en andere afval in de daartoe bestemde vuilnisbak wordt gedeponeerd.
 11. Indien een gymnast kampt met specifieke gezondheidsproblemen (astmatische aandoening, epilepsie,…) dan wordt dit best uit voorzorg aan de lesgeverskorps meegedeeld.
 12. De leden zullen de zaal en het materiaal dat hun ten dienste wordt gesteld met de grootste zorg behandelen. Wie schade berokkent zal deze moeten vergoeden.
 13. Ieder clublid verklaart zich akkoord met het openbaar maken van foto’s en filmopnames gemaakt tijdens de activiteiten van turnkring Atlas.
 14. Ouders hebben geen toegang tot de turnhal. Er worden regelmatig opendeurmomenten voorzien.
 15. Het bestuur kan maatregelen treffen tegen de leden die zich niet aan de hiervoor opgesomde voorschriften houden. Sancties kunnen gaan van vermaning tot definitieve uitsluiting.
 16. Ouders staan zelf in voor vervoer naar wedstrijden.