Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement/gedragscode

Alle clubs aangesloten bij GYMFED volgen het beleidsdocument Veiligheid, Gezondheid en Welbevinden van GYMFED voor trainers en clubs.
Hiermee erkent Turnkring Atlas Tielt vzw dat ze een verplichting hebben om zorg te dragen voor de integriteit van hun leden. Zij stellen zich tot doel een correcte ondersteuning en begeleiding aan alle leden te geven zodat vragen en problemen aangepakt worden.

Aanspreekpunt integriteit en klachten

Ook Atlas Tielt heeft een Aanspreekpunt Integriteit (API). Bij de club-API kunnen gymnasten, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen van de club terecht met een vraag, vermoeden of klacht bij mogelijk grensoverschrijdend gedrag.
Ook voor gewone klachten over de werking van de club, lesgevers, andere gymnasten,… kunt u hierbij terecht.

Gymnasten

 1. Ieder lid heeft tot plicht elke les aanwezig te zijn.
  Het niet aanwezig zijn in de les schaadt de goede gang van zaken en remt de normale vooruitgang, zowél van de leerling(e) als van de groep waartoe hij / zij behoort.
  De lesgever houdt een aanwezigheidslijst bij. Bij herhaald niet-bijwonen van de gymlessen zal de gymnast/ouders aangeschreven worden. Indien men 4 lessen na elkaar afwezig is dan kan uitsluiting volgen. Uiteraard tellen gewettigde afwezigheden, zoals ziekte, examens niet mee.
  Gymnasten die frequent afwezig zijn kunnen uitgesloten worden om deel te nemen aan wedstrijden, turnkamp of gymshow.
 2. De gymnasten dienen op tijd te komen.
  Een tiental minuten vóór de start van de les aankomen in de kleedkamers maakt het mogelijk stipt op het voorziene uur klaar te staan om de training aan te vatten.
 3. De gymnasten dienen de gepaste kledij te dragen.
  Wij verwijzen naar ‘De uitrusting van de gymnast’.
  • Gymnasten trainen in gepaste gymnastiek- of sportkledij. Ze dragen comfortabele kleding om een vrije beweging mogelijk te maken, maar de kledij mag omwille van veiligheidsredenen niet te open, los of fladderend zijn.
  • Het is niet toegestaan om sieraden te dragen tijdens de trainingssessies of competitiemomenten, kleine knopjes als oorringen zijn toegelaten
  • De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verloren of gestolen voorwerpen. Het is raadzaam om kledingstukken en andere bezittingen te etiketteren met de naam van de gymnast erop. Materiaal dat niet nodig is in de les (bvb. Gsm) laat je best thuis.
  • Bij de recrea -12 jaar draagt iedereen pantoffels tijdens de les.
   Er wordt nooit op kousen getraind. 
 4. Gymnasten met lang haar dragen dit tijdens de lessen en wedstrijden in een staart.
 5. Gymnasten hebben aandacht voor hun eigen persoonlijke hygiëne.
 6. Gymnasten mogen niet trainen indien ze niet voldoende fit zijn.
 7. Gymnasten die een chronische ziekte hebben, of medicatie gebruiken (bvb. Inhalator) melden dit aan het begin van het seizoen aan hun trainers.
 8. Niemand is in de turnzaal toegelaten vóór er een lesgever aanwezig is.
  Het is streng verboden in de turnzaal te oefenen zonder de toelating én het toezicht van een lesgever.
 9. De leden zullen tijdens de lessen het gezag van de trainer erkennen.
  Dit is eveneens het geval bij wedstrijden, demonstraties en alle andere gelegenheden waarbij de leden onder toezicht staan van de leiding of leden van het bestuur.
 10. De gymnasten gedragen zich gepast. Ongepast gedrag omvat onder andere  pesten, beledigen, grof taalgebruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag, stelen, discriminatie, ….
 11. Iedere gymnast moet aan alle onderdelen van de les deelnemen en probeert de oefeningen zo goed mogelijk uit te voeren.
 12. De gymnasten die daartoe worden aangeduid zijn verplicht deel te nemen aan wedstrijden, demonstraties en andere manifestaties die tot de normale activiteit van de kring behoren.
  Ouders staan zelf in voor het vervoer naar wedstrijden.
 13. Gymnasten die zich hebben opgegeven voor de deelname aan wedstrijden en zonder geldige reden (bvb. Ziekte,,…) afwezig blijven betalen een administratieve kost aan de club (10 euro).
 14. Roken en alcoholische dranken zijn verboden.
  Dit verbod geldt zowel in de kleedkamers als in de oefenzaal. Kauwgom is eveneens niet toegelaten in de les. Verder is het reglement van de sporthal van toepassing voor Frisdranken, snoep en andere eetwaren. Afval wordt steeds in de daartoe bestemde vuilnisbak gedeponeerd.
 15. De leden zullen de zaal en het materiaal met de grootste zorg behandelen. Wie schade berokkent zal deze moeten vergoeden.
 16. Ieder clublid verklaart zich akkoord met het openbaar maken van foto’s en filmopnames gemaakt tijdens de activiteiten van turnkring Atlas.
 17. Het bestuur kan maatregelen treffen tegen de leden die zich niet aan de hiervoor opgesomde voorschriften houden. Sancties kunnen gaan van vermaning tot definitieve uitsluiting.

Ouders (van minderjarige gymnasten)

 1. Ouders dienen ervoor te zorgen dat hun kind op sportieve wijze gekleed naar de training gaat, passend bij de discipline die het kind beoefent en zonder sieraden.
 2. Ouders zorgen ervoor dat kinderen geen kostbare voorwerpen meebrengen naar de training.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders dat hun kind tijdig voor aanvang van de les/training aanwezig is en bij het einde van de les weer tijdig wordt opgehaald (binnen 10 min).
 4. Ouders van nieuwe sporters stellen zich voor aan de verantwoordelijke trainer. 
 5. Ouders hebben geen toegang tot de turnhal. Er worden regelmatig opendeurmomenten voorzien.
 6. Ouders worden aangeraden om de competities/activiteiten/toonmomenten van hun kinderen bij te wonen (verhoogt de motivatie en betrokkenheid).
 7. Van de ouders wordt verwacht dat zij de lidgelden en bijkomende kosten op tijd betalen.
 8. Ouders zorgen ervoor dat alle wijzigingen in contactgegevens meegedeeld worden aan het clubsecretariaat.
 9. Ouders zien erop toe dat hun kind fit is om deel te nemen aan de sportles. Ze stimuleren een gezonde en evenwichtige levensstijl bij hun kind.
 10. Ouders moedigen sportiviteit ten alle tijden aan, zoals: regels volgen, gedane engagementen nakomen, respect voor zichzelf-medesporter-trainer, respect voor anderen en het materiaal.
 11. Ouders worden aangeraden om zich tot de verantwoordelijke trainer te wenden als ze zich zorgen maken over een gegeven rond coaching of ontwikkeling.
  De trainer of verantwoordelijke (API/Klachtenverantwoordelijke) wordt hiervoor persoonlijk aangesproken. De discussies met een trainer worden niet gevoerd op sociale media, sms, chat, …
 12. Ouders laten de coaching over aan de trainer.

Trainers

Certificaten, diploma’s, opleiding en verzekeringen
Om te beantwoorden aan de normen van Ethisch Verantwoord Sporten gelden de volgende vereisten:

 1. Voor professionals:
  • Het is ten zeerste aangeraden dat professionele coaches over een nationaal erkende kwalificatie beschikt, gericht op de doelgroep, het niveau en de discipline waarin ze professioneel actief zijn (Master LO, Bachelor LO, Initiator, Instructeur B, Trainer B, of Trainer A). 
  • Trainers dienen over een geldige verzekering ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’ te beschikken. Dit gebeurt automatisch via lidmaatschap GYMFED. 
  • Trainers dienen een uittreksel uit het strafregister op verzoek te kunnen voorleggen.
 1. Voor trainers op niet professionele basis, vrijwilligers inbegrepen:
  • Voor de hoofdtrainer is het ten zeerste aan te raden dat hij/zij over een geldige en nationaal erkende kwalificatie beschikt, gericht op de doelgroep en discipline waarin hij actief is. Van alle anderen wordt verwacht dat zij een initiatordiploma hebben en/of jaarlijks bijscholing volgen. Minderjarige trainers mogen slechts andere jongeren begeleiden onder toezicht van een volwassen trainer of persoon aangesteld door de club.
  • Trainers moeten een geldige verzekering ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’ bezitten. Dit gebeurt automatisch via lidmaatschap GYMFED. 
  • Het is aangeraden dat trainers en vrijwilligers verklaren te beschikken over een blanco ‘Uittreksel uit het strafregister’, het vroegere ‘Getuigschrift van goed zedelijk gedrag’.

Trainers worden geacht bijscholingen te volgen. Informatie hieromtrent is terug te vinden op  www.gymfed.be . De trainer die een bijscholing wenst te volgen bespreekt dat eerst met de hoofdleiding of een lid van het bestuur. De kosten van een bijscholing (inschrijving, verplaatsing) worden terugbetaald door de turnkring. Indien de trainer zonder reden de club verlaat binnen de drie jaar na de opleiding dan worden de kosten wel teruggevorderd.

Bij een vorming georganiseerd door de club (interne vorming) is er een verplichte aanwezigheid.

Verantwoordelijkheden

 1. Leerklimaat scheppen
  • Van trainers wordt verwacht dat zij met zin voor verantwoordelijkheid en zorg pedagogisch correct handelen zodra een kind/jongere onder hun begeleiding traint of oefent. Hiermee wordt onder meer bedoeld dat de trainers niet schreeuwen, kinderen niet belachelijk maken, ontvankelijk zijn voor emotionele signalen en op een didactische en pedagogische verantwoorde wijze training of les geven.
  • De verantwoordelijkheid van de trainers begint bij de aanvang van de les/training tot en met het einde van de les/training. Indien de sporters minderjarig zijn, blijft de trainer verantwoordelijk totdat zij terug worden overgelaten aan de zorg van hun ouder(s)/voogd.
  • Trainers stimuleren de sporters en begeleiden hen om verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag en prestaties op te nemen.
  • Trainers zorgen ervoor dat de activiteiten die zij kiezen en adviseren geschikt zijn voor de leeftijd, rijpheid, ervaring en bekwaamheid van elke individuele sporter.
  • Trainers dienen te vermijden dat zij een te hoge (verwachtings)druk leggen op de sporters.
  • Trainers dienen een gezonde mix tussen sporttechnische elementen en spelvormen te hanteren.
  • Trainers laten gymnasten buiten de trainingen of tijdens de pauzes nooit alleen op de toestellen. Een goed turnjaar begint en eindigt met evenveel gymnasten. Laat niet toe dat een kind gedemotiveerd geraakt. De juiste begeleiding is zeer belangrijk! Probeer de lessen voor te bereiden, stel je zelf een einddoel (korte & lange termijn) voor ogen. Gebruik hiervoor de vooropgestelde clubdoelen. 
  • Trainers praten regelmatig met de ouders van de gymnasten over de vorderingen van hun kinderen. Zorg voor een goed contact met de ouders, heb je een probleem met ouders of gymnasten, stuur ze onmiddellijk door naar de hoofdcoördinator (Oele).
 1. Veilige omgeving scheppen
  • Trainers worden verwacht een veilige trainingsomgeving voor alle sporters te bieden.
  • Trainers dienen de toestellen en het materiaal voor gebruik te controleren. Indien ze vaststellen dat een toestel niet meer veilig is, signaleren zij dit aan het clubbestuur en schorsen zij het gebruik van het toestel.
  • Van minimaal 1 trainer, tijdens gelijk welke georganiseerde trainingssessie of les, wordt verwacht dat hij/zij beschikt over een EHBO-kwalificatie zodat er bij nood kan geholpen worden. Tevens is het wenselijk dat deze kennis regelmatig wordt opgefrist.
  • Trainers moeten het welzijn en de veiligheid van de sporter boven de prestatie-ontwikkeling plaatsen. 
  • Coaches en trainers dienen er zich van te verzekeren dat de sporters fit zijn om te trainen en dienen de herstelperiode na blessure te respecteren.
  • Het advies van de (sport)arts of kiné wordt gevolgd voor eventuele aangepaste trainingen.
  • Van trainers wordt verwacht dat ze zich bijscholen rond gezondheid, veiligheid en welbevinden binnen hun discipline (o.a. sessies Kaderweekend)
 1. Orde en praktische regels handhaven
  • Trainers dienen van bij het begin te verduidelijken aan de sporters wat precies van hen verwacht wordt en wat de sporters van hen mogen verwachten. Hiermee bedoelen we dat ze afspraken, routines en gedragscode met de sporter bespreken.
  • Coaches en trainers mogen nooit toestaan dat minderjarige sporters het trainingscomplex verlaten zonder een volwassene die voor hen verantwoordelijk is, tenzij met schriftelijke toestemming van de ouders. 
  • Trainers trachten, in de mate van het mogelijke, de ouders van minderjarige sporters te kennen, onder meer om te voorkomen dat jonge kinderen niet met de ouders of gekende personen meegaan na de training. 
  • Een trainer is reeds 15 minuten voor het begin van de training aanwezig op de locatie. Toekomende gymnasten moeten immers worden opgevangen. Trainers die te laat komen geven een zeer negatieve indruk aan gymnasten en hun ouders (te vermijden).
  • Als nog niet alle jonge gymnasten (jonger dan 12 jaar) werden afgehaald blijft de trainer aanwezig tot max. 10 min. na het einde van de les. De trainer kan de achtergebleven jonge gymnasten eveneens aan de trainer van een volgende groep overdragen. De jonge gymnast mag niet aan zijn lot worden overgelaten.
  • Iedere les dienen de aanwezigheden en afwezigheden genoteerd en dit aan de hand van de aanwezigheidslijsten.
  • Turntoestellen en turnmateriaal dienen gerespecteerd te worden. Na de les wordt alles opgeruimd, alle materialen worden op de daartoe voorziene plaats teruggezet. We letten erop dat iedereen meehelpt bij het opruimen en verdelen de taken naargelang de mogelijkheden van de gymnasten.

Regels voor de trainer zelf

 1. Eigen voorkomen/gedrag
  • Trainers dienen steeds hoge normen van gedrag en voorkomen te vertonen. Ze mogen in geen enkele situatie grensoverschrijdend gedrag vertonen.
  • Trainers dragen bij elke training of competitiemoment aangepaste sportkledij en geen sieraden. Ook lange gelnagels, waardoor gymnasten schrammen kunnen oplopen, worden afgeraden. Blootsvoets wordt er geen les gegeven.
  • Trainers maken geen gebruik van GSM, smartphones of tablets tijdens de trainingen en wedstrijden tenzij voor sporttechnische doeleinden (vb. beeldanalyse) of in geval van nood.
 1. Omgang met de sporters
  • Het wordt ten zeerste afgeraden dat trainers één enkele sporter een lift naar huis  geven, tenzij een andere sporter of volwassene aanwezig is of met expliciete toestemming van de ouders.
  • Het wordt ten zeerste afgeraden dat er getraind wordt in een 1-op-1-situatie. 
  • De trainer onthoudt zich ervan de sporter te benaderen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
  • De trainer onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter. De fysieke en mentale integriteit van de sporter moet steeds en in alle situaties gegarandeerd worden.
  • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de trainer en de jeugdige, niet volwassen sporter zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 
  • De trainer mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de trainer deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  • De trainer onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiekanaal dan ook.
  • De trainer zal tijdens (training)stages, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt of verblijft, zoals de kleedkamer en de hotelkamer.
  • De trainer heeft de plicht – voor zover in zijn/haar vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. De trainer zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter betrokken is. Indien de trainer gedrag vaststelt dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij/zij daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen en het bestuur hiervan op de hoogte stellen. 
 1. Richtlijnen voor het gebruik van sociale media
  Trainers zijn hét sportieve voorbeeld voor jonge sporters. Dit zowel tijdens de trainingen, wedstrijden, … maar ook daarbuiten, onder meer bij het gebruik van sociale media. Sportiviteit en respect eindigen niet bij het einde van de training of de wedstrijd, maar gelden net zo goed op WhatsApp, Instagram, Facebook en Twitter…

Tips

 • Wees je er steeds van bewust dat alles wat je online zet, voor altijd terug te vinden is.
 • Denk dus na voor je iets post.Gebruik sociale media om kennis, ervaringen of andere belangrijke informatie over sport te delen.
 • Maak altijd duidelijk of je communiceert namens de vereniging of ten persoonlijke titel.
 • Zet geen privacygevoelige informatie online. Wees terughoudend met namen en gebeurtenissen.
 • Wees terughoudend in je communicatie met minderjarige gymnasten. Vermijd zoveel mogelijk één-op-één-contacten tenzij het louter een sport gerelateerde melding betreft. Onthoud je van persoonlijk getinte boodschappen en of “chats”. Onthoud je van seksueel getinte opmerkingen of opmerkingen die mogelijkerwijze als intimiderend kunnen worden aangevoeld.
 • Ga niet in discussie met een sporter of ouder op sociale media (sms, chat, … ). Spreek ouders/gymnasten rechtstreeks aan.
 • Bestuurders en trainers zijn in de eerste plaats vertegenwoordiger van de organisatie. Gedraag je daar ook naar. Bij twijfel kan je beter niets publiceren.
 • Vraag toestemming als je foto’s of filmpjes online wil zetten.
 • Heb je een duidelijk oordeel over een sporter? Bespreek dit dan persoonlijk. Evaluaties van iemands sportprestaties horen niet thuis op sociale media.
 • Beleefd en vriendelijk zijn loont altijd, ook online.
 1. Richtlijnen bij afwezigheid van de trainer

Steeds op post zijn is de boodschap zodat alle trainingen kunnen doorgaan. Trainers engageren zich voor een gans seizoen en zijn minstens 80% van de lessen aanwezig. In geval van afwezigheid zorgt de trainer zelf voor een vervanger. Afwezigheden en vervangingen worden door de afwezige zo snel mogelijk gemeld aan Letje Blondia en de hoofdlesgever van de groep waarin men lesgeeft. Dit gebeurt liefst voor de maand waarin de les valt zodat de maandoverzichten vlot kunnen opgesteld worden. Afwezigheden die een week voordien niet gekend zijn kunnen niet, tenzij bij overmacht (ziekte).

Indien men geen vervanging heeft verwittigt men ook de hoofdcoördinator. Vervanging wordt steeds actief gezocht!

In noodgevallen, meer bepaald bij onvoorziene afwezigheid van een trainer, kan een collega-trainer gevraagd worden de groep van de afwezige trainer over te nemen.

 1. Vergaderingen

Het is normaal dat je aanwezig bent op de trainersvergaderingen. Ze gaan steeds door in de vergaderzaal van de sporthal (recht tegenover de turnzaal). De trainer die niet kan aanwezig zijn verwittigt tijdig de hoofdcoördinator.

 1. Actie bij sportongevallen

Ouders verwittigen / bij ernstige toestand bel de 112.   De in te vullen ongevalsaangiftes bevinden zich in de zwarte map. Vul ze nauwkeurig in en laat ze zo vlug mogelijk terugbezorgen aan Ludo Gelaude (liefst digitaal).

Vrijwillige inzet 

Bij evenementen die georganiseerd worden door de club rekenen wij op de vrijwillige hulp van de trainer. De data van de door ons geplande activiteiten worden meegedeeld tijdens de lesgeversvergaderingen.

Vergoeding lesgevers 

Turnkring Atlas Tielt is een vzw met een officiële boekhouding. De lesgevers ontvangen een forfaitaire onkostenvergoeding. Deze vergoeding is jaarlijks betaalbaar in de maand januari.

Lesgevers die na meer dan 3 jaar lesgeven (te tellen vanaf de leeftijd van 16 jaar) nog niet beschikken over een initiatordiploma of een gelijkwaardig diploma, zullen een lagere onkostenvergoeding ontvangen. Uitzondering hierop zijn de lesgevers die al 15 jaar of meer lesgeven.